Studijní programy
There are no translations available

TBSA - TriloByte Statistical Academy

Studijní programy a termíny soustředění:
Statistické metody pro technologii a výzkum I
Statistické metody pro technologii a výzkum II
Statistické metody pro technologii a výzkum III
Statistical Computing Laboratory
Analýza dat a tvorba aplikací (programování DARWin)
Statistické metody pro řízení jakosti
Individuální studijní programy

- Každý studijní program je samostatný, ukončený certifikátem o absolvovaném studiu.
- Výuka je doplněna samostatným řešením úloh a semestrální prací z oboru studujícího.
- Výuka probíhá interaktivně v počítačové učebně ve výukovém centru TriloByte, Staré Hradiště.
- Výuka je individuální a intenzivní, ve skupinách maximálně osmi studentů.
- Součástí studia jsou tištěné studijní materiály a individuální konzultace.
- Výsledky účastníka jsou hodnoceny prostřednictvím seminárních prací.
- Průběh a výsledky studia jsou průběžně evidovány ve Výkazu o studiu (INDEX).
- Výuka probíhá na PC v počítačové učebně s možností použití vlastního notebooku.
- Studující má po dobu výuky k dispozici osobní licenci statistického software.
- Studijní program trvá šest měsíců a zahrnuje šest dvoudenních (6+6 hod) soustředění.

Název studijního programu: Statistické metody pro technologii a výzkum I
Degree: Certified Data Analyst

Denní rozvrh všech soustředění: 1. den: 10. – 16. hod., 2. den: 9.- 16. hod.

Témata a termíny 1. semestru:
1.soustředění, 10. – 11. ledna 2018
  • Základy pravděpodobnosti, náhodné jevy, náhodná veličina. Rozdělení spojité náhodné veličiny, statistiky, metody odhadů a jejich vlastnosti. Základy „Statistical thinking“.
2.soustředění, 14. – 15. února 2018
  • Intervaly spolehlivosti. t, χ2 a F- rozdělení. Statistické testování, parametrické a neparametrické testy. Simulační metody, metody Monte-Carlo, Bootstrap.
3.soustředění, 14. – 15. března 2018
  • Lineární algebra a maticové operace. Násobení, inverze, pseudoinverze, faktorizace, vlastní čísla. Vícerozměrné rozdělení. Korelace, analýza hlavních komponent (PCA).
4.soustředění, 18. – 19. dubna 2018
  • Podmíněná střední hodnota. Lineární regresní model, jeho parametry a vlastnosti. Problémy při lineární regresi. Transformace proměnných, polynomická a logistická regrese.
5.soustředění, 16. – 17. května 2018
  • Lineární modely. Analýza rozptylu. Koncept dummy proměnných v analýze rozptylu, regresi a klasifikaci. Návrh a analýza faktoriálního experimentu. Základy MSA.
6.soustředění, 13. – 14. června 2018
  • Nástroje pro SPC. Stabilita procesu. Shewhartovy regulační diagramy. Identifikace bodu změny, kumulativní součty, CUSUM diagram. Způsobilost a indexy způsobilosti.
Výuka je doplněna samostatným řešením úloh a semestrální prací z oboru studujícího. Součástí studia jsou tištěné studijní materiály a individuální konzultace. Výsledky účastníka jsou hodnoceny.

Výuka probíhá na PC v počítačové učebně s možností použití vlastního notebooku. Studující má po dobu výuky k dispozici osobní licenci statistického software.

Kurz je ukončen semestrální prací a certifikátem o absolvování kurzu.

Studijní program Statistické metody pro technologii a výzkum je koncipován do čtyř na sebe navazujících semestrů.


Témata jednotlivých soustředění:
1. Základy pravděpodobnosti, náhodné jevy, náhodná veličina. Rozdělení spojité náhodné veličiny, statistiky, odhady a jejich vlastnosti. Základy „Statistical thinking“.
2. Intervaly spolehlivosti. t-, χ2 a F- rozdělení. Statistické testování. Robustnost. Simulační metody, metody Monte-Carlo, Bootstrap.
3. Lineární algebra a maticové operace. Vícerozměrné rozdělení. Korelace, PCA.
4. Podmíněná střední hodnota. Lineární regresní model, jeho parametry a vlastnosti. Problémy při lineární regresi.
5. Analýza rozptylu. Koncept dummy proměnných. Návrh a analýza faktoriálního experimentu. Základy MSA.
6. Nástroje pro SPC. Variabilita procesu. Minimalizace ztráty. Stabilita procesu. Shewhartovy regulační diagramy. Způsobilost a indexy způsobilosti.
Ukončení semestru, hodnocení seminární práce, celkové hodnocení.Název studijního programu: Statistické metody pro technologii a výzkum II
Degree: Statistical Modelling and Data Analysis Certificate (SMDA)

Témata jednotlivých soustředění:
1. Spojitá rozdělení, odhady parametrů. Asymetrická rozdělení, Weibullovo rozdělení, spolehlivost, lognormální rozdělení, transformace, směsi rozdělení, rozdělení součtu. Informace a entropie.
2. Exploratorní analýza. Grafické diagnostické metody. Parametrické a neparametrické testy. Vícerozměrné normální rozdělení, Mahalanobisova vzdálenost, rozklady kovarianční matice, metody vícerozměrné analýzy.
3. Vícerozměrná lineární regrese, vlastnosti a předpoklady, multikolinearita, optimální plány. Robustní metody, vážené nejmenší čtverce, M-odhady. Logistická regrese.
4. Transformace proměnných, polynomický model, ortogonalizace, Taylorův rozvoj a responsní povrch. Nelineární regrese, tvorba modelu, reparametrizace, derivační a nederivační algoritmy optimalizace.
5. Modely s kategorickými proměnnými. Substituce dummy-proměnnými. Zobecněná analýza rozptylu.
6. Základy shlukové analýzy, dissimilarity matrix, dendrogramy, k-means, klasifikace, diskriminační analýza. Stromy, CART.
Ukončení semestru, hodnocení seminární práce, celkové hodnocení.Název studijního programu: Statistické metody pro technologii a výzkum III
Degree: Statistics Professional Certificate (SP)

Témata jednotlivých soustředění:
1. Základy lineární algebry. Lineární operátory. Vícerozměrnná náhodná veličina a kovarianční matice. Ortogonalizace a hlavní komponenty. Redukce dimenzionality dat.
2. Pokročilé metody lineární regrese. Linearizace. Podmíněnost a stabilita. Regularizace, Ridge, Lasso, PCR regrese, PLS, regresní diagnostiky.
3. Klasifikační modely. Neuronová síť a její vlastnosti. Klasifikace pomocí neuronové sítě. Support Vector Machines. Klasifikace pomocí SVM. Machine Learning.
4. Nelineární optimalizace. Gauss-Newtonova metoda a její modifikace. Back-propagation, optimalizace neuronové sítě. Regrese pomocí neuronové sítě. Regrese pomocí SVM.
5. Pokročilé vícerozměné metody a analýza nečíselných dat. CA, MDS. Práce s reálnými databázemi. Základy SQL, select. Imputace, rekonstrukce a synchronizace dat.
6. Formulace reálných problémů do statistických aplikací, závěrečná práce.
Ukončení semestru, hodnocení seminární práce, celkové hodnocení.Název studijního programu: Statistical Computing Laboratory
Degree: Statistical Computing Professional (SCP)

Témata jednotlivých soustředění:
1. Základy programování v DARWinu. Typy a struktury proměnných. Struktury algoritmu. Generátory pseudonáhodných dat. Simulace procesů.
2. Interakce s okolím. Import a export dat. Přístup k databázím a souborové operace. Tvorba reportů a tabulek.
3. Simulační postupy, Bootstrap a jeho interpretace. Iterativní algoritmy. Optimalizace algoritmu.
4. Formulace autorského projektu.
5. Práce na projektu.
6. Ukončení, vyhodnocení a implementace projektu.
Ukončení semestru, hodnocení seminární práce, celkové hodnocení.Název studijního programu: Analýza dat a tvorba aplikací
Degree: System Data Analyst Professional (SDAP)

Témata jednotlivých soustředění:
1. Databázové struktury, typy dat, interakce s databází, formáty dat, konverze dat.
2. Administrace databáze QCE DataCenter, přístup a práva. Operace s tabulkami. Vizualizace dat.
3. Základy jazyka SQL. Příkaz Select. Správa databáze. Interakce se zdroji dat. ODBC, import, konverze.
4. Nástroje jazyka DARWin. Datová interakce s prostředím, formáty dat. Maticové a datové funkce, indexy.
5. Analýza databází, statistické modelování, nástroje KDD a Data Mining, vizualizace, reporting, automatizace analýz, Batch processing.
6. Tvorba uživatelského rozhraní, integrace analytických aplikací, systémová optimalizace procesů. Data flow management.
Ukončení semestru, hodnocení seminární práce, celkové hodnocení.Název studijního programu: Statistické metody pro řízení jakosti
Degree: Statistical Quality Management Professional (SQMP)

Témata jednotlivých soustředění:
1. Jednorozměrná spojitá a diskrétní rozdělení.  EDA. Variabilita, ztráta. Způsobilost a její měření.
2. Shewhartovy regulační diagramy. Vícerozměrné rozdělení. Korelace. PCA. Hotellingovy diagramy.
3. Autokorelace. Detekce změny procesu. Cusum a EWMA diagramy. Metody diagnostiky procesů.
4. Analýza rozptylu. Lineární regrese. DOE, faktoriální plány. Responsní plochy, optimalizace procesu. MSA.
5. Základy spolehlivosti, Weibullova analýza. Analýza rizik FMEA/FMECA. Základy statistické přejímky.
6. Pokročilé modelování a optimalizace procesů. Vícerozměrné prediktivní modely, neuronové sítě.
Ukončení semestru, hodnocení seminární práce, celkové hodnocení.


Last Updated ( 16.10.2017 )