Menu Content/Inhalt
DARWin - Data Analysis ROBOT Tisk E-mail
DARWin je úplný algoritmický maticově orientovaný jazyk vysoké úrovně určený pro aplikace ve výzkumu, technologii, kontrole kvality a výuce. Obsahuje rozsáhlý soubor nástrojů pro přípravu dat, analýzu, statistické modelování, grafické zpracování, analytický reporting, databázové operace, simulace procesů, automatizaci zpracování dat, automatický reporting, specializované jednorázové analýzy, vývoj a kodifikaci SOP a standardizovaných postupů, výpočetních a analytických modulů, vývoj a použití nových algoritmů a metod, podporu výuky, atd. DARWin je součástí statistického systému QCExpert. DARWin využívá prostředky QCExpertu, QCExpert zpřístupňuje moduly a funkce DARWinu. Tím se extrémně zvyšuje výkonnost systému QCExpert a rozsah problémů, které může elegantně řešit. Bezkonkurenčně strmá učicí křivka umožní uživatelům systému QCExpert/DAR okamžité využití jeho nekonečných možností.

Knihovny, manuály a další informace zdarma ke stažení naleznete ZDE

DARWin Komunikace s databázemi a datovými zdroji
Programová filtrace dat pomocí modelů
Vstupní identifikace a diagnostika chyb
SPC, Capability, Stability, R&R, SixSigma
Automatický programovatelný reporting (PDF)
Optimalizace procesů, identifikace finančních zdrojů
Podpora inovací procesů a produktů
DARWin Kurzy, training, konzultace, podpora
On-line knihovny, vývoj, aktualizace, údržba
Intuitivní uživatelské prostředí a kontextový help
Neomezená velikost dat a flexibilita datové struktury
Neomezená a snadná škálovatelnost aplikací
Rychlé řešení složitých problémů
Knihovny uživatelských funkcí pro maximální efektivitu
Integrace do menu QCExpert a datová konektivita
Simulační a validační nástroje, pokročilé modely
Okamžitá použitelnost, distribuce a sdílení modulů a funkcí

DARWin Program stálého vzdělávání TriloByte Statistical Academy od dvoudenních tématických kurzů až po dlouhodobé studium aplikované statistiky, statistického modelování a analýzy dat doplňuje a aktualizuje vzdělání profesionálů v oblasti výzkumu, technologií a vysokého školství. Podpora školství a výzkumu zahrnuje výukové a metodické materiály, řešené příklady, úlohy a programy (skripty) k osnovám aplikované a numerické matematiky, pravděpodobnosti, statistiky, modelování a dalším aplikovaným oborům. Knihovna modulů obsahuje standardní i nové pokročilé metody a metodiky pro analýzu výsledků výzkumu od statistických testů po neuronové sítě, Support Vector Machines, robustní metody a výpočetně intenzivní metody. DARWin obsahuje mimo jiné i moduly a funkce z oblasti pravděpodobnosti, statistického modelování, simulace, numerické matematiky, maticové a lineární algebry, datové a databázové funkce, grafické funkce a kompletní programové řídicí struktury.
Data
Rychlý a efektivní přístup k datovým zdrojům. Transformace, filtrování, validace a diagnostika dat. Segmentace, kategorizace dat. Třídění, řazení a náhodné výběry. Validace měření, identifikace trendů a struktur v datech. Zpracování rozsáhlých databází a souborů v režimu "BigData". Imputace hodnot v datových tabulkách, doplňování chybějících dat interpolací a pomocí prediktivních modelů. Vyhlazování průběhů, aproximace dat. Export dat do souborů i databází. Tvorba tabulek, summary, přehledů, grafů, histogramů, hustot. Identifikace a filtrace odlehlých a neplatných hodnot.

Grafika
Diagnostické grafy, kombinované informativní grafy, plošné a strukturní grafy, mapy a sítě, popisné grafy a diagramy, histogramy, spline, jádrové vyhlazení, polygony, sloupcové grafy, 3D-prostorové bodové grafy, 3D-funkcionální povrchy, 3D-hustoty, interaktivní funkce v grafech, 3D-rotace grafů, identifikace bodů, barevné grafické mapy, textové funkce v grafech, animace grafů.
Statistika
Základní statistické funkce, výpočet kvantilů a pravděpodobností řady rozdělení, odhady parametrů a momentů rozdělení, simulace náhodných dat z daného rozdělení, konstrukce hustot, distribučních a kvantilových funkcí, intervaly spolehlivosti. Parametrické a neparametrické testy. Konstrukce vlastních testů a kritérií. Analýza směsí rozdělení, sekvenční testy, robustní metody.

Matematika
Matematické funkce, vektorová a maticová aritmetika, funkce lineární algebry, determinanty, singulární hodnoty, vlastní čísla a vektory, inverze a preudoinverze, SVD, Choleskiho rozklad, řešení lineárních soustav. Rychlé vektorově a maticově orientované operace a funkce. Úplné indexování polí, submatice a segmentace matic, logické a aritmetické indexy, úsporný zápis maticových operací.

Programování
Řídicí programové struktury, podmíněné struktury, interakce s operačním systémem. Automatické spouštění programů. Interaktivní nástroje pro rutinní využití programů - dialogová okna, menu, zprávy, automatické zasílání e-mailů, automatizovaná tvorba strukturovaných reportů a dokumentace v PDF. Intuitivní vývojové prostředí. Jednoduchý a výkonný jazyk pro tvorbu skriptů. Řádové zvýšení produktivity v řadě procesů. Rozsáhlé a expandovatelné uživatelské knihovny. Škálování aplikací pro libovolně rozsáhlé datové prostředí.

Modelování
Metody a knihovny pro optimalizaci, tvorbu a použití statistických modelů. Pokročilé prediktivní modelování. Neuronové sítě, Support Vector Machines, vícerozměrná lineární a nelineární regrese, neparametrická lokální regrese. Časové řady, predikce, forecasting, diagnostika modelů, robustní regresní metody. Analýza vícerozměrných dat, analýza hlavních komponent.
Aplikace
DARWin Aplikace vývojového analytického statistického systému QCExpert + DARWin zahrnují všechny oblasti výzkumu (například jaderná fyzika, chemie, biotechnologie, materiálový výzkum a nano-scale technologie, medicína, sociologie, psychologie, ekonomie) stejně jako oblasti řízení kvality, optimalizace, SixSigma, design a vývoj v průmyslových technologiích, a službách v odvětvích automotive, chemie, hutnictví, farmacie, potravinářství, plasty a polymery, jaderná a klasická energetika, bankovnictví, státní správa.

Podpora
Programy uživatelské asistence, pilotní programy, návrh vývoj a podpora aplikací, zákaznické analýzy. zastupování při arbitrážích a sporech, prokazování kvality, asistenční telefonní linka, on-line konzultace, návrhy doporučených postupů a optimalizace procesů ve spolupráci s uživatelem. Podpora zahrnuje údržbu a upgrade software, uživatelské knihovny funkcí a databázovou asistenci off-line nebo off-line.

Vzdělávání
DARWin Semináře a kurzy v oblasti statistické analýzy, konference Analýza dat. Kurzy statistické analýzy pro výzkum, průmysl, technologie a kontrolu kvali-ty. Dlouhodobý postgraduální vzdělá-vací program. Podpora doktorandského studia, uni-verzitní kurzy, podpora výuky na univerzitách v ČR a zahraničí. Podpora vědeckého publikování a interpretace výsledků. TriloByte Statistical Academy.

  Současná civilizace se nachází v dalším významném bodě. Je to přechod od ekonomiky založené na průmyslové výrobě k ekonomice, v níž nejvýznamnější roli mají znalosti.
Peter F. Drucker 

 

Aktualizováno ( Pondělí, 18 března 2013 )
 

Přihlášení

Konference, Kurzy

Zobrazit vše

E-Shop

Odborná literatura Sborníky Software
Obsah objednávky
Vaše objednávka neobsahuje žádné položky

Anketa

O jaké kurzy a texty byste měli zájem?
powered by www.trilobyte.cz