Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow Studijní programy
Studijní programy Tisk E-mail
TBSA - TriloByte Statistical Academy


- Každý studijní program je samostatný, ukončený certifikátem o absolvovaném studiu.
- Výuka je doplněna samostatným řešením úloh a semestrální prací z oboru studujícího.
- Výuka probíhá interaktivně v počítačové učebně ve výukovém centru TriloByte, Staré Hradiště.
- Výuka je individuální a intenzivní, ve skupinách maximálně osmi studentů.
- Součástí studia jsou tištěné studijní materiály a individuální konzultace.
- Výsledky účastníka jsou hodnoceny prostřednictvím seminárních prací.
- Průběh a výsledky studia jsou průběžně evidovány ve Výkazu o studiu (INDEX).
- Výuka probíhá na PC v počítačové učebně s možností použití vlastního notebooku.
- Studující má po dobu výuky k dispozici osobní licenci statistického software.
- Studijní program trvá šest měsíců a zahrnuje šest dvoudenních (6+6 hod) soustředění.

Název studijního programu: Statistické metody pro technologii a výzkum I
Degree: Certified Data Analyst

Témata jednotlivých soustředění:
1. soustředění, 24. – 25. ledna 2023 - Základy pravděpodobnosti, náhodné jevy, náhodná veličina. Rozdělení spojité náhodné veličiny, statistiky, odhady a jejich vlastnosti. Základy „Statistical thinking“.
2. soustředění, 21. – 22. února 2023 - Intervaly spolehlivosti. t-, χ2 a F- rozdělení. Statistické testování. Robustnost. Simulační metody, metody Monte-Carlo, Bootstrap.
3. soustředění, 21. – 22. března 2023 - Lineární algebra a maticové operace. Vícerozměrné rozdělení. Korelace, analýza hlavních komponent PCA.
4. soustředění, 25. – 26. dubna 2023 - Podmíněná střední hodnota. Lineární regresní model, jeho parametry a vlastnosti. Problémy při lineární regresi. Transformace proměnných, polynomická a logistická regrese
5. soustředění, 23. – 24. května 2023 - Lineární modely. Analýza rozptylu. Koncept dummy proměnných v analýze rozptylu, regresi a klasifikaci. Návrh a analýza faktoriálního experimentu. Základy MSA.
6. soustředění,  20. – 21. června 2023 - Nástroje pro SPC. Stabilita procesu. Shewhartovy regulační diagramy. Identifikace bodu změny, kumulativní součty, CUSUM diagram. Způsobilost a indexy způsobilosti.
Ukončení semestru, hodnocení seminární práce, celkové hodnocení.


Denní rozvrh všech soustředění:
1. den: 9. - 16. hod.
2. den: 9. - 16. hod.

Cena kurzu, 1. semestr:
cena kurzu je uvedena bez 21% DPH: 45.000,- Kč
Platbu je možné provést předem, nebo v průběhu semestru.

Místo konání:
Výukové středisko TriloByte Statistical Software s.r.o.,
K Jarošku 300,
Staré Hradiště

Jazyk výuky: čeština

Uzávěrka přihlášek: 15. prosince 2022.

Přihlášku a další informace ke stažení naleznete ZDE
Online registraci naleznete ZDE

Výuka je doplněna samostatným řešením úloh a semestrální prací z oboru studujícího. Součástí studia jsou tištěné studijní materiály a individuální konzultace. Výsledky účastníka jsou hodnoceny. Výuka probíhá na PC v počítačové učebně s možností použití vlastního notebooku. Studující má po dobu výuky k dispozici osobní licenci statistického software. Kurz je ukončen semestrální prací a certifikátem o absolvování kurzu.

Název studijního programu: Statistické metody pro technologii a výzkum II
Degree: Statistical Modelling and Data Analysis Certificate (SMDA)

Témata jednotlivých soustředění:
1. soustředění, 12. – 13. ledna 2023 - Spojitá rozdělení, odhady parametrů. Asymetrická rozdělení, Weibullovo rozdělení, spolehlivost, lognormální rozdělení, transformace, směsi rozdělení, rozdělení součtu. Informace a entropie.
2. soustředění, 9. – 10. února 2023 - Exploratorní analýza. Grafické diagnostické metody. Parametrické a neparametrické testy. Vícerozměrné normální rozdělení, Mahalanobisova vzdálenost, rozklady kovarianční matice, metody vícerozměrné analýzy.
3. soustředění, 9. – 10. března 2023 - Vícerozměrná lineární regrese, vlastnosti a předpoklady, multikolinearita, optimální plány. Robustní metody, vážené nejmenší čtverce, M-odhady. Logistická regrese.
4. soustředění, 13. – 14. dubna 2023 - Transformace proměnných, polynomický model, ortogonalizace, Taylorův rozvoj a responsní povrch. Nelineární regrese, tvorba modelu, reparametrizace, derivační a nederivační algoritmy optimalizace.
5. soustředění, 11. – 12. května 2023 - Modely s kategorickými proměnnými. Substituce dummy-proměnnými. Zobecněná analýza rozptylu.
6. soustředění, 8. – 9. června 2023 - Základy shlukové analýzy, dissimilarity matrix, dendrogramy, k-means, klasifikace, diskriminační analýza. Stromy, CART.
Ukončení semestru, hodnocení seminární práce, celkové hodnocení.

Denní rozvrh všech soustředění:
1. den: 9. - 16. hod.
2. den: 9. - 16. hod.

Cena kurzu, 2. semestr:
cena kurzu je uvedena bez 21% DPH: 45.000,- Kč
Platbu je možné provést předem, nebo v průběhu semestru.

Místo konání:
Výukové středisko TriloByte Statistical Software s.r.o.,
K Jarošku 300,
Staré Hradiště

Jazyk výuky: čeština

Uzávěrka přihlášek: 15. prosince 2022.

Přihlášku a další informace ke stažení naleznete ZDE
Online registraci naleznete ZDE

Výuka je doplněna samostatným řešením úloh a semestrální prací z oboru studujícího. Součástí studia jsou tištěné studijní materiály a individuální konzultace. Výsledky účastníka jsou hodnoceny. Výuka probíhá na PC v počítačové učebně s možností použití vlastního notebooku. Studující má po dobu výuky k dispozici osobní licenci statistického software. Kurz je ukončen semestrální prací a certifikátem o absolvování kurzu.

Název studijního programu: Statistické metody pro technologii a výzkum III
Degree: Statistics Professional Certificate (SP)

Témata jednotlivých soustředění:
1. Základy lineární algebry. Lineární operátory. Vícerozměrnná náhodná veličina a kovarianční matice. Ortogonalizace a hlavní komponenty. Redukce dimenzionality dat.
2. Pokročilé metody lineární regrese. Linearizace. Podmíněnost a stabilita. Regularizace, Ridge, Lasso, PCR regrese, PLS, regresní diagnostiky.
3. Klasifikační modely. Neuronová síť a její vlastnosti. Klasifikace pomocí neuronové sítě. Support Vector Machines. Klasifikace pomocí SVM. Machine Learning.
4. Nelineární optimalizace. Gauss-Newtonova metoda a její modifikace. Back-propagation, optimalizace neuronové sítě. Regrese pomocí neuronové sítě. Regrese pomocí SVM.
5. Pokročilé vícerozměné metody a analýza nečíselných dat. CA, MDS. Práce s reálnými databázemi. Základy SQL, select. Imputace, rekonstrukce a synchronizace dat.
6. Formulace reálných problémů do statistických aplikací, závěrečná práce.
Ukončení semestru, hodnocení seminární práce, celkové hodnocení.Název studijního programu: Statistical Computing Laboratory
Degree: Statistical Computing Professional (SCP)

Témata jednotlivých soustředění:
1. Základy programování v DARWinu. Typy a struktury proměnných. Struktury algoritmu. Generátory pseudonáhodných dat. Simulace procesů.
2. Interakce s okolím. Import a export dat. Přístup k databázím a souborové operace. Tvorba reportů a tabulek.
3. Simulační postupy, Bootstrap a jeho interpretace. Iterativní algoritmy. Optimalizace algoritmu.
4. Formulace autorského projektu.
5. Práce na projektu.
6. Ukončení, vyhodnocení a implementace projektu.
Ukončení semestru, hodnocení seminární práce, celkové hodnocení.Název studijního programu: Analýza dat a tvorba aplikací
Degree: System Data Analyst Professional (SDAP)

Témata jednotlivých soustředění:
1. Databázové struktury, typy dat, interakce s databází, formáty dat, konverze dat.
2. Administrace databáze QCE DataCenter, přístup a práva. Operace s tabulkami. Vizualizace dat.
3. Základy jazyka SQL. Příkaz Select. Správa databáze. Interakce se zdroji dat. ODBC, import, konverze.
4. Nástroje jazyka DARWin. Datová interakce s prostředím, formáty dat. Maticové a datové funkce, indexy.
5. Analýza databází, statistické modelování, nástroje KDD a Data Mining, vizualizace, reporting, automatizace analýz, Batch processing.
6. Tvorba uživatelského rozhraní, integrace analytických aplikací, systémová optimalizace procesů. Data flow management.
Ukončení semestru, hodnocení seminární práce, celkové hodnocení.Název studijního programu: Statistické metody pro řízení jakosti
Degree: Statistical Quality Management Professional (SQMP)

Témata jednotlivých soustředění:
1. Jednorozměrná spojitá a diskrétní rozdělení.  EDA. Variabilita, ztráta. Způsobilost a její měření.
2. Shewhartovy regulační diagramy. Vícerozměrné rozdělení. Korelace. PCA. Hotellingovy diagramy.
3. Autokorelace. Detekce změny procesu. Cusum a EWMA diagramy. Metody diagnostiky procesů.
4. Analýza rozptylu. Lineární regrese. DOE, faktoriální plány. Responsní plochy, optimalizace procesu. MSA.
5. Základy spolehlivosti, Weibullova analýza. Analýza rizik FMEA/FMECA. Základy statistické přejímky.
6. Pokročilé modelování a optimalizace procesů. Vícerozměrné prediktivní modely, neuronové sítě.
Ukončení semestru, hodnocení seminární práce, celkové hodnocení.


Aktualizováno ( Úterý, 04 října 2022 )
 

Přihlášení

Konference, Kurzy

Zobrazit vše

E-Shop

Odborná literatura Sborníky Software
Obsah objednávky
Vaše objednávka neobsahuje žádné položky

Anketa

O jaké kurzy a texty byste měli zájem?
powered by www.trilobyte.cz