Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow QC-Expert
Obecná analýza rozptylu Tisk E-mail
< Předch.   Další >
Modul Obecná analýza rozptylu (ANalysis Of VAriance, ANOVA) umožňuje posoudit do jaké míry ovlivňují kvalitativní proměnné (např. číslo směny, jméno operátora), i kvantitativní měřené proměnné (teplota, tlak, otáčky) zvolenou odezvu (např. přesnost, čistota, prevnost, rozměry, a podobně). Je tedy modul zobecněná Anova důležitým nástrojem pro identifikaci cest vedoucích ke zlepšení jakosti, výtěžku, atd. Zároveň pomůže tento pokročilý modul identifikovat a prokázat příčiny problémů v procesech. Rovněž lze tento postup využít při hledání a prokazování nejdůležitějších parametrů ovlivňujících předmět zájmu a slouží tak i jako velmi efektivní nástroj například pro analýzu systému měření, MSA.

PDF Obecná analýza rozptylu - manuál ve formátu Pdf

Tento modul  je zobecněním analýzy rozptylu založené na lineárním regresním modelu s pomocnými (dummy) binárními proměnnými a Moore-Penrose pseudoinverzi. Tato metoda umožňuje kombinaci modelu ANOVA s modelem klasické lineární regrese. V modelu se tedy mohou jako prediktory vyskytovat diskrétní faktory (podobně jako v předchozích dvou modulech), ale současně také diskrétní nebo spojité číselné proměnné. Navíc je možné tohoto modulu využít pro predikci odezvy pro danou kombinaci prediktorů. Analyzuje se vliv faktorů s pevnými efekty a spojitých proměnných na výsledek pozorování.

Analýza systému měření (MSA) je požadován na řadě pracovišť, kde se používají měřidla a čidla ke získávání údajů jak v průběhu technologických procesů, tak i například ve fázi hodnocení parametrů surovin, stavu zařízení, vlastností produktu. Cílem MSA je posoudit kvalitu získávaných naměřených hodnot tím, že se rozdělií a identifikuje jejich variabilita. Podle principu sčítání rozptylů je celkový rozptyl součtem dílčích rozptylů v důsledku náhodných i nenáhodných chyb různého charakteru. Příspěvky k celkovému rozptylu σi2 se vysvětlují jako důsledek variability i-té příčiny, například měnící se operátor, směna, podmínky měření, způsob kalibrace, atd. Reziduální rozptyl je pak možné v praxi chápat jako rozptyl způsobený nevysvětlenými nebo neovlivnitelnými náhodnými vlivy. Úkolem MSA je identifikovat a kvantifikovat vlivy na nepřesnost měření na základě existujících dat a případně je formálně rozdělit v R&R studii na chyby reprodukovatelnosti (stejný objekt měření, stejné podmínky) a opakovatelnosti (stejný objekt měření, různé podmínky), případně zahrnout ještě variabilitu procesní (různé objekty měření), což je nevyhnutelné například u destruktivních měření. Zobecněná ANOVA je efektivní nástroj pro takovýto typ úloh. Její hlavní výhoda je v možnosti současného zpracování jak spojitých, tak faktorových prediktorů, jak ilustruje Tabulka 2 . V protokolu pak odpovídá Reziduální rozptyl rozptylu opakovatelnosti, Vysvětlený rozptyl rozptylu reprodukovatelnosti (pokud data zahrnují pouze variabilitu příslušející reprodukovatelnosti) a navíc v odstavci Anova pro jednotlivé faktory je podrobný rozbor dílčích příspěvků jednotlivých faktorů k celkové variabilitě v podobě parciálních součtů čtverců příslušejících jednotlivým proměnným. Na faktory s největšími příspěvky k variabilitě je pak třeba soustředit primární úsilí vedoucí ke snížení jejich vlivu.

Výstupy 
Protokol  Grafy
Celková ANOVA
Zdroj variability
Stupňů volnosti
Součet čtverců
Rozptyl
F-statistika
p-hodnota
Významnost

Celková variabilita
Vysvětlená variabilita
Reziduální variabilita

ANOVA pro jednotlivé faktory
Prediktor
Parametr
Součet čtverců
F-statistika
p-hodnota
Významnost


Tabulka predikce
Prediktory
Spodní mez predikce
Horní mez predikce
Y-Predikce
Rezidua
Predikovaná rezidua
Projekční matice
Cookova vzdálenost
Parciální predikce
Krabicový graf
Průměry 
Parciální predikce proměnné

Základní dialogový panel modulu Zobecněná Anova 
Obecná analýza rozptylu

Typický tvar vstupních dat, která obsahují několik měřených veličin z jedné a druhé skupiny, například vstupní a výstupní, apod.
Obecná analýza rozptylu 

Grafické výstupy a regresní dignostika dat a modelu
Obecná analýza rozptylu 
Obecná analýza rozptylu 
 
< Předch.   Další >

Přihlášení

Konference, Kurzy

Zobrazit vše

E-Shop

Odborná literatura Sborníky Software
Obsah objednávky
Vaše objednávka neobsahuje žádné položky

Anketa

O jaké kurzy a texty byste měli zájem?
powered by www.trilobyte.cz