Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow Odborná literatura arrow Statistické řízení jakosti
Odborná literatura arrow Statistické řízení jakosti
Statistické řízení jakosti


Cena: 349 Kč (bez DPH 10 %)
Počet kusů v balení: 1

Autor: Karel Kupka

Základní a pokročilé statististické metody pro řízení jakosti.
191stran, 123 obrázků, 20 tabulek, doporučená literatura, rejstřík.
Podrobné vysvětlení moderních statistických postupů.

Doporučená učebnice pro pracoviště OŘJ, obsahuje metodické
a teoretické základy pro software QC.Expert (TM).
Rozdělení dat - Normalita - Nestandardní data - Testy - Korelace - Spolehlivost - Přejímky - Shewhartovy regulační diagramy - Diagramy CUSUM, EWMA, Hotelling - Paretova analýza - Tabulky
ISBN: 80-238-1818-X
náklad 1. vydání: 1000 výtisků

Předmluva
Kniha, kterou předkládáme čtenáři byla původně používána jako učební text pro účastníky intenzivních kurzů, seminářů a postgraduálního studia organizovaných společností TriloByte a Univerzitou Pardubice od začátku devadesátých let. Její obsah byl sestaven na základě potřeb drtivé většiny mnoha set posluchačů z oblasti průmyslu, výzkumu, státní správy a obchodu. Pokoušíme se o shrnutí bohatých zkušeností z přednášek a připomínek posluchačů a uživatelů statistického software. Předběžný zájem však ukázal, že bude třeba zpřístupnit tento text širšímu okruhu čtenářů, a proto jsme se rozhodli k poněkud časově náročnějšímu zpracování jednotlivých kapitol a vyššímu nákladu. Výsledkem je tato publikace.

Kontrola kvality - QC, či správněji a česky: řízení jakosti, ISO-normy, především řada 9000, 10000, 11000, 14000 a normy QS, statistické metody, zlepšování jakosti, SPC, akreditace pracovišť, sledování životního prostředí - to jsou termíny, které leží na srdci odpovědných lidí na stále větším počtu pracovišť a podniků, alespoň těch perspektivních. Se zaváděním informačních systémů spravujících stále větší množství provozních, analytických, technologických, ekonomických, nebo environmentálních dat narůstá potřeba, možnost i povinnost z těchto dat vytěžit co nejvíce vědomostí, použitelných pro pochopení stavu věcí a správné rozhodnutí (důkazem budiž skutečnost, že knihu čtete). V naměřených datech totiž leží jednak nemalé úsilí a čas, čili peníze strávené při jejich získávání, ale také, jsou-li data skutečně objektivní a ne vymyšlená, množství informace, která se získá až jejich důkladnou analýzou a správnou interpretací. Prosazuje se názor, že člověk, který daty disponuje, je také odpovědný za získání těchto informací a jejich správné použití. Předložená publikace vznikla jako reakce na potřeby naší široké odborné veřejnosti vyjádřené mnohokrát na našich kurzech, konferencích a seminářích "Analýza dat" v Pardubicích a dalších příležitostech. Tato publikace má sloužit jako moderně pojatá metodika nejdůležitějších postupů interaktivní analýzy a objektivní interpretace experimentálních dat hlavně v oblasti statistického řízení jakosti. Jsou požadovány pokud možno minimální počáteční znalosti matematiky a statistiky. Kde je to možné, dáváme přednost spíše intuitivnímu výkladu, grafickému znázornění a příkladům. Přitom se nevyhneme některým úmyslným formálním nepřesnostem a zjednodušením, za něž se omlouvám matematicky erudovaným čtenářům, které však, doufejme, zlepší čitelnost textu a dovolí proniknout hlouběji do náročné problematiky bez traumatu z matematického aparátu, na jehož zvládnutí nemá technik čas. Chce-li čtenář podrobnější vysvětlení některých pojmů, matematického pozadí nebo odvození, odkazujeme ho na vynikající monografii Meloun, Militký (1994), nebo některou učebnici statistiky. Tato knížka rovněž obsahuje jen minimum příkladů. Zde odkazujeme čtenáře na připravovanou sbírku úloh z řízení jakosti, případně na velmi obsáhlou sbírku Meloun, Militký (1997). Přesné odkazy na tuto i další literaturu citovanou v textu najde čtenář na konci knihy. Jednoznačnou podmínkou je používání počítače vybaveného vhodným softwarem. Požadavkům na statistickou regulaci, minimalizaci ztrát, zlepšování jakosti není možné vyhovět pomocí primitivních a pomalých metod s kalkulačku a papírem. Obsah této publikace může posloužit jako vodítko při vývoji nebo nákupu software, který by měl samozřejmě poskytovat všechny nástroje potřebné ke zodpovědné práci. Vizualizace dat a netriviální grafické diagnostiky patří k velmi silným a osvědčeným nástrojům interaktivní analýzy tvoří značnou část textu. Naše zkušenosti ukazují, že matematická a výpočetní náročnost moderních statistických technik neomezuje uživatele v jejich správném použití a interpretaci, i když jim do hloubky nerozumí. Lapidárně řečeno, můžete být dobrým řidičem, i když neznáte všechny detaily vícebodového elektronického vstřikování.


Obsah

1. PŘEDMLUVA 2

2. DŮLEŽITÉ POJMY 2

3. JEDNOROZMĚRNÁ DATA 3-23
3.1. KLASICKÉ POSTUPY 3-23
3.1.1. Kvantily 3-23
3.1.2. Aritmetický průměr 3-26
3.1.3. Intervalový odhad střední hodnoty 3-28
3.1.4. Test shody průměru a rozptylu 3-31
3.1.5. Šikmost 3-32
3.1.6. Špičatost 3-33

3.2. ROBUSTNÍ POSTUPY 3-34
3.2.1. Medián 3-34
3.2.2. Uřezaný průměr 3-36
3.2.3. M-odhady 3-36

3.3. PŘEDPOKLADY O DATECH 3-38
3.3.1. Normalita 3-39
3.3.2. Závislost 3-39
3.3.3. Vybočující měření 3-43

3.4. EXPLORATORNÍ ANALÝZA 3-45
3.4.1. Krabicový graf 3-46
3.4.2. Q-Q graf 3-48
3.4.3. Graf hustoty pravděpodobnosti 3-53
3.4.4. Graf polosum 3-56
3.4.5. Histogram 3-57

3.5. TRANSFORMACE DAT 3-59

3.6. WEIBULLOVO ROZDĚLENÍ A SPOLEHLIVOST 3-63
3.6.1. Úplná data 3-65
3.6.2. Cenzorovaná data 3-67
3.6.3. Spolehlivost systému 3-70

4. KORELACE 4-75

5. RESPONSNÍ POVRCHY 5-83

6. TRENDY A ZÁVISLOSTI V DATECH 6-89
6.1. KLOUZAVÝ PRŮMĚR 6-89
6.2. KLOUZAVÝ MEDIÁN 6-91
6.3. SPLINE 6-91
6.4. LINEÁRNÍ TREND 6-93
6.5. ZNAMÉNKOVÝ TEST 6-97

7. STATISTICKÉ METODY PRO QC 7-99
7.1. VARIABILITA PROCESU, ZTRÁTOVÁ FUNKCE 7-99
7.2. ZLEPŠOVÁNÍ JAKOSTI 7-106

7.3. SHEWHARTOVY REGULAČNÍ DIAGRAMY 7-109
7.3.1. Regulační diagram pro průměry a směrodatné odchylky (x-průměr a S) 7-111
7.3.2. Regulační diagram pro jednotlivé hodnoty 7-120
7.3.3. Regulační diagramy pro atributy 7-128

7.4. INDEXY ZPŮSOBILOSTI 7-134
7.4.1. Index cp 7-136
7.4.2. Index cpk 7-138
7.4.3. Index cpm 7-140
7.4.4. Index cpmk 7-141

7.5. DALŠÍ TYPY REGULAČNÍCH DIAGRAMŮ 7-141
7.5.1. Diagramy CUSUM 7-141
7.5.2. Diagramy EWMA 7-146
7.5.3. Hotellingův diagram pro více znaků 7-149

7.6. STATISTICKÁ PŘEJÍMKA 7-158
7.6.1. Přejímka srovnáváním 7-159
7.6.2. Přejímka měřením 7-167

7.7. DALŠÍ NÁSTROJE 7-168
7.7.1. Paretova analýza 7-168
7.7.2. Diagram příčin a následků 7-170

8. PŘÍLOHY 8-172
8.1. SEZNAM OBRÁZKŮ 8-180
8.2. SEZNAM TABULEK 8-183
8.3. LITERATURA 8-184
8.4. REJSTŘÍK 8-187

Dostupnost

Dodáváme během:

7d.gif

 


Přihlášení

Konference, Kurzy

Zobrazit vše

E-Shop

Odborná literatura Sborníky Software
Obsah objednávky
Vaše objednávka neobsahuje žádné položky

Anketa

O jaké kurzy a texty byste měli zájem?
powered by www.trilobyte.cz