Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow QC-Expert
Nelineární regrese Tisk E-mail
< Předch.   Další >
Modul Nelineární regrese umožňuje výpočet parametrů libovolného explicitního regresního modelu  na základě dat. Modul nabízí metody  Gauss-Newton, Marquardt, Gradient-Cauchy, Dog-Leg, Gradient-Fix, Modifikovaný simplex. Výpočet je velmi interaktivní, během výpočtu lze průběžně měnit metodu a sledovat proložení. Počáteční odhady parametrů lze kontrolovat před výpočtem. Tím je zajištěna maximální efektivita  tvorby a práce s nelineárními modely. Výstupy zahrnují grafickou i textovou diagnostiku dat a modelu.

PDF Nelineární regrese - manuál ve formátu Pdf
 • Výpočet parametrů libovolného nelineárního modelu.
 • Modely s až 32 parametry a 256 proměnnými.
 • Proložení dat křivkou se známou rovnicí.
 • Predikce závisle proměnné podle modelu.
 • Kalibrace, verifikace, validace.
 • Spolehlivé výsledky díky ověřeným metodám výpočtu parametrů.
 • Výkonné diagnostické metody pro odhalení zvláštností v datech.
 • Rychlé sestavení modelu a odhadů parametrů.
 • Modely se zlomem.

Metody optimalizace:
 • Gauss-Newton
 • Marquardt
 • Gradient-Cauchy
 • Dog Leg
 • Adaptivní gradient
 • Simplex
Výstupy:
 • Počáteční hodnoty parametrů
 • Odhady parametrů
 • Statistiky parametrů
 • Intervaly spolehlivosti
 • Korelační matice parametrů
 • Analýza reziduí
 • Vícenásobný korel. koef. R
 • Koeficient determinace R^2
 • Predikovaný korel. koef. Rp
 • Stř. kvadratická chyba predikce MEP
 • Akaikeho informační kritérium
 • Reziduální součet čtverců
 • Průměr absolutních reziduí
 • Reziduální směr. odchylka
 • Reziduální rozptyl
 • Šikmost reziduí
 • Špičatost reziduí
 • Cook-Weisbergův test heteroskedasticity
 • Jarque-Berrův test normality
 • Waldův test autokorelace
 • Znaménkový test reziduí
 • Indikace vlivných dat
 • Jackknife rezidua
 • Predikovaná rezidua
 • Diagonála projekční matice
 • Atkinsonova vzdálenost

Dialog pro zadání regresního modelu:
Nelineární regrese

Základní dialog pro nelineární regresi:
Nelineární regrese

Kontrolní náhled proložení dat:
Nelineární regrese

Panel výpočtu parametrů:
Nelineární regrese

Ukázky použití:
Model ochlazování:
[T] ~ p1+p2*exp([Cas]*p3)
Počáteční hodnoty parametrů
P1 20
P2 200
P3 -1

Výsledné proložení:
Nelineární regrese

Predikce téhož modelu mimo interval měřených dat s intervalem spolehlivosti predikce:
Nelineární regrese

Odhady parametrů:
  Parametr Směr. odchylka Dolní mez Horní mez
P1 9.629958625 1.437580742 6.730800758 12.52911649
P2 307.3445052 14.46291436 278.1772587 336.5117518
P3 -1.270317008 0.05458188634 -1.380391873 -1.160242144
Korelační matice parametrů: 
  P1 P2 P3
P1 1 0.8340193618 -0.9338794208
P2 0.8340193618 1 -0.9708823844
P3 -0.9338794208 -0.9708823844 1

Model se zlomem:
Možnost podmíněných výrazů v nelineárním modelu dovoluje kostrukci po částech spojitých modelů, nebo modelů se zlomem. Příkladem jsou dvě přímky s podmínkou spojitosti v bodě zlomu. Výhodou výpočtu je stanovení bodu zlomu i s intervalem spolehlivosti. Použitý model: (P1+P2*[X])*LT([X],P4)+(P1+P4*(P2-P3)+P3*[X])*GE([X],P4), počáteční odhady: P1 = -10, P2 = 50, P3 = 10, P4 = 1.9.

Nelineární regrese

Bod zlomu: Xzl = 1.92
95% interval spolehlivosti bodu zlomu: 1.85 až 1.99
 
< Předch.   Další >

Přihlášení

Konference, Kurzy

Zobrazit vše

E-Shop

Odborná literatura Sborníky Software
Obsah objednávky
Vaše objednávka neobsahuje žádné položky

Anketa

O jaké kurzy a texty byste měli zájem?
powered by www.trilobyte.cz