Menu Content/Inhalt
TriloByte Home arrow QC-Expert
Porovnání dvou výběrů Tisk E-mail
< Předch.   Další >
Porovnání dvou výběrů je modul nezbytný pro validaci metod, porovnání různých zdrojů  dat, rozhodování o homogenitě dat, potvrzení správnosti  různých měření a podobně. Je určen pro výrobní a laboratorní praxi, vzhledem ke schopnosti zpracovat i nestandardní data  (např. porušující předpoklad normality) je vhodná i pro řadu dalších aplikací.

Tento modul je určen pro podrobnou analýzu dvou datových souborů (výběrů). Modul poskytuje dva postupy analýzy: porovnání dvou nezávislých výběrů a párové porovnání dvou výběrů.

Nezávislé výběry x, y jsou obecně různě veliké a mezi jednotlivými čísly v jednom a druhém výběru není souvislost. Pořadí prvků obou výběrů lze libovolně zaměnit bez ztráty informace. Hlavním cílem analýzy je rozhodnout, zda se liší střední hodnoty E(x) a E(y) obou výběrů. Příkladem dvou nezávislých výběrů jsou hmotnosti burských oříšků ze dvou lokalit. Z každé lokality se náhodně vybere pár desítek plodů, které se jednotlivě zváží.

Párové porovnání naproti tomu analyzuje jeden a týž soubor měřený dvakrát za dvou různých podmínek, tím získáme dvojici proměnných x, y. Cílem je rozhodnout, zda tyto podmínky ovlivňují měřenou hodnotu. Při tom se především posuzuje, zda střední hodnota rozdílu první a druhé proměnné E(x - y) je statisticky odlišná od nuly. Příkladem může být skupina pacientů, u nichž se stanoví hladina cholesterolu v krvi před a po léčbě. Oba soubory musí mít stejný počet dat (pacienti zemřelí během léčby se vyloučí) a nesmí se zaměnit pořadí, oba údaje o jednom pacientovi musí být na témže řádku. Slouží především k rozhodnutí, zda dva soubory naměřených dat mají a) shodná rozdělení a b) shodné střední hodnoty a rozptyly

PDF Porovnání dvou výběrů - manuál ve formátu Pdf

Příklad
Vstupní data pro párové porovnání:
System A System B
1.64 1.70
3.84 3.63
5.93 6.02
7.98 8.08
9.54 9.67
6.98 7.00
4.99 4.89
3.28 2.88
2.25 1.84
2.13 2.55
4.58 4.56
6.60 6.30
7.72 7.61
8.88 9.11
8.98 8.97
8.47 8.22
5.47 5.45
Automaticky vyplněný vstupní panel:
Porovnání 2 výběrů
Výstup:
Část grafického výstupu:

Rozšířený Bland-Altmannův graf,
Odchylka od 0 pomocí normálního rozdělení,
Rozptylový graf s vyznačeným teoretickým a reálným průběhem regresní přímky,
Konfidenční elipsy pro data a střední hodnotu.
Porovnání 2 výběrů
Ukázka části výstupu:
Párové porovnání dvou výběrů
     
Název úlohy : Sheet1  
     
Hladina významnosti : 0.05  
Porovnávané sloupce : 1 2
     
Analýza diference X - Y    
Počet dat : 17  
Průměrná diference : 0.0461  
Interval spolehlivosti: -0.0677 0.1600
Směr. odchylka : 0.2214  
Rozptyl : 0.0490  
     
Korel. koef. R(x,y) : 0.9966  
     
Test významnosti rozdílu    
t-statistika : 0.1902  
Počet stupňů volnosti : 16  
Kritická hodnota : 2.1199  
Závěr : Rozdíly jsou NEVÝZNAMNÉ
Pravděpodobnost : 0.2015  
Ukázka výstupů při porovnání nezávislých výběrů:
Porovnání 2 výběrů 
Porovnání dvou výběrů
     
Název úlohy : Sheet2  
     
Hladina významnosti : 0.05  
Porovnávané sloupce : 1 2
     
Počet dat : 63 63
Průměr : 5.0535 4.6406
Směr. odchylka : 0.3596 0.4922
Rozptyl : 0.1293 0.2423
     
Korel. koef. R(x,y) : -0.1488  
     
Test shody rozptylů    
Poměr rozptylů : 1.8735  
Počet stupňů volnosti : 62 62
Kritická hodnota : 1.5080  
Závěr : Rozptyly jsou ROZDÍLNÉ
Pravděpodobnost : 0.0067  
     
Robustní test shody rozptylů    
Poměr rozptylů : 1.8735  
Redukované stupně volnosti : 17 17
Kritická hodnota : 2.3178  
Závěr : Rozptyly jsou SHODNÉ
Pravděpodobnost : 0.1116  
     
Test shody průměrů    
pro SHODNÉ rozptyly    
t-statistika : 5.3755  
Počet stupňů volnosti : 124  
Kritická hodnota : 1.9793  
Závěr : Průměry jsou ROZDÍLNÉ
Pravděpodobnost : 0.0000  
     
Test shody průměrů    
pro ROZDÍLNÉ rozptyly    
t-statistika : 5.3755  
Redukované stupně volnosti : 114  
Kritická hodnota : 1.9810  
Závěr : Průměry jsou ROZDÍLNÉ
Pravděpodobnost : 0.0000  
     
Test dobré shody rozdělení    
dvouvýběrový K-S test    
Diference DF : 0.6032  
Kritická hodnota : 0.2420  
Závěr : Rozdělení jsou ROZDÍLNÁ
 
< Předch.   Další >

Přihlášení

Konference, Kurzy

Zobrazit vše

E-Shop

Odborná literatura Sborníky Software
Obsah objednávky
Vaše objednávka neobsahuje žádné položky

Anketa

O jaké kurzy a texty byste měli zájem?
powered by www.trilobyte.cz